Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

16 miast jest już smart. Badania Ministerstwa

16 największych miast realizuje strategie bądź elementy smart miasta – wynika z danych resortu rozwoju. Poza nimi istnieje grupa kilkunastu średnich miast, które równie aktywnie działają w obszarze smart city.
Resort rozwoju przedstawił obszerne wyjaśnienia dotyczące sposobów oraz instrumentów wspierania idei miast inteligentnych w Polsce. Była to odpowiedź na interpelację złożoną przez grupę posłów Kukiz 15.
MIiR przypomniał m.in., że pojęcie miasta inteligentnego nie ma jednej, obowiązującej prawnie definicji. Resort podkreślił jednak, że w Polsce promowana jest wielopłaszczyznowa koncepcja miast inteligentnych, której przyświeca wspólny cel, jakim jest podnoszenie jakości życia mieszkańców miast.
„Dlatego też trudno mówić o jednym, modelowym sposobie rozwijania miasta inteligentnego. Jednocześnie trudno jednoznacznie wskazać liczbę miast, które realizują przedsięwzięcia związane z modelem miasta inteligentnego” – zaznaczyło ministerstwo.
Wskazano przy tym, że liczba miast świadomie wprowadzających element smart city do swoich strategii rozwojowych rośnie. Zdaniem MIiR, na podstawie doświadczeń współpracy z miastami i monitorowania różnych rozwiązań, innowacji społecznych czy technologicznych można stwierdzić, że 16 największych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców) realizuje strategie bądź elementy smart miasta.
Poza nimi resort wyróżnił grupę kilkunastu średnich miast, które równie aktywnie działają w obszarze smart city, podejmując samodzielnie konkretne działania oraz aktywnie uczestnicząc w różnego typu wydarzeniach poświęconych tej tematyce.
MIiR wymienił także grupę 25 miast (15 miast średnich, 8 małych i 2 dużych) laureatów konkursu pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, które rozpoczęły właśnie realizację projektów, w ramach których wypracują modelowe rozwiązania promowane potem wśród wszystkich samorządów.
Konkurs HUMAN SMART CITIES 
Zdaniem resortu o ile wśród większych polskich miast świadomość i potrzeba realizacji przedsięwzięć z zakresu smart city jest duża, to w przypadku średnich i małych jednostek istnieje potrzeba edukacji i wsparcia w tym zakresie. Zadanie takie ma realizowany od 2018 r. konkurs „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, skierowany do samorządów. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie do wdrożenia w miastach, inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej i w efekcie uczynią miasto miejscem bardziej przyjaznym do życia.
Jednocześnie konkurs sprzyja rozwojowi technologii ICT i budowaniu społeczeństwa informacyjnego, co zgodnie z założeniami SOR stymuluje dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy.
Ministerstwo, biorąc pod uwagę pilotażowy charakter konkursu, a także potrzebę wsparcia merytorycznego, szczególnie miast małych i średnich, zapewniło wnioskodawcom, na etapie przygotowywania kompletnych wniosków w II etapie konkursu, wsparcie eksperckie (indywidualne konsultacje) i edukacyjne (cykl szkoleń z poszczególnych obszarów tematycznych).
Projekt Urban Lab
Promować ideę smart city wśród samorządów ma także projekt Urban Lab. Obecnie wdrażany jest w dwóch miastach – Gdyni i Rzeszowie (rozpoczęło się wdrożenie pierwszego z planowanych pilotaży – w Gdyni) i koordynowany jest przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Doświadczenia wypracowane w pilotażowych projektach mają zaowocować dobrymi praktykami umożliwiającymi rozprzestrzenienie idei smart city i Urban Lab na inne miasta.
Jest to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.
Projekt został zaplanowany na trzy lata, w czasie których aktywnie będą identyfikowane potrzeby, zadania i problemy, a następnie poszukiwane będą innowacyjne sposoby ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkańcami.
Program Rozwój lokalny 
W dniu 6 maja br. uruchomiono nabór dla 255 miast średnich w ramach Programu „Rozwój lokalny” (o wartości 117,6 mln euro), finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowych: EOG i Norweskiego 2014-2021, w wyniku którego złożono 213 zarysów projektów. Wsparcie w Programie kierowane jest na kompleksowy rozwój miast, w tym w zakresie ich inteligentnego zarządzania. Dzięki temu idea smart city wesprze rozwój środowiskowy/ społeczny/ gospodarczy i instytucjonalny.
W kontekście smart city wśród celów postawionych przed Programem znalazło się między innymi: – wzmocnienie zdolności JST do efektywniejszego zarządzania miastem i kreowania polityki jego rozwoju zgodnie z ideą human smart city; – wzmocnienie zdolności JST do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców oraz podmiotów publicznych i prywatnych w zarządzanie miastem zgodnie z ideą human smart city.
Program jest więc kontynuacją i uzupełnieniem ww. konkursu Human Smart Cities i przyczyni się do tworzenia rozwiązań inteligentnych w polskich miastach.
 
Partnerska Inicjatywa Miast 
Rozwój inteligentnych rozwiązań w polskich miastach jest także pośrednio wspierany przez projekt strategiczny Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pod nazwą Partnerska Inicjatywa Miast (PIM). Wskazuje on m.in. na potrzebę aktywizacji rozwoju i poprawę sprawności funkcjonowania miast i realizuje między innymi cele Krajowej Polityki Miejskiej (KPM).
Projekt ukierunkowany jest na poprawę warunków rozwoju polskich miast, aby mogły one stawać się lepiej zarządzane a dzięki temu coraz bardziej atrakcyjne dla swoich mieszkańców. Dotychczas uruchomiono trzy sieci tematyczne PIM ds.: jakości powietrza, rewitalizacji oraz mobilności miejskiej, skupiające łącznie 34 miasta lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w kształtowanie i realizację polityki miejskiej.
Planowane jest również uruchomienie w pierwszej połowie 2020 sieci tematycznej poświęconej tematyce miasta inteligentnego.
Na funkcjonowanie sieci tematycznych PIM przeznaczono ok. 1,8 mln zł.
Współpraca na forum Grupy Wyszehradzkiej (V4) 
MIiR podkreśla, że zgodnie z potrzebą szerszej współpracy na rzecz rozwoju inteligentnych rozwiązań podjęto również współdziałanie w ramach krajów Grupy Wyszehradzkiej w celu wspierania projektów i działań związanych z inteligentnymi miastami. W tym celu w marcu br. w Bratysławie na forum V4 uzgodniono wspólne 6 stanowisko na rzecz dalszej współpracy. Dzięki temu możliwa będzie wymiana najlepszych praktyk z korzyścią dla polskich samorządów.
http://smartcitiespolska.org/v4-joint-statement/
Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.
Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.
shares