Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Jak przyśpieszyć rozwój smart cities w Polsce

Polska administracja publiczna przeszła długą drogę w ciągu ostatnich 4-lat. Praktyki znane na świecie w sektorze innowacji zostały dość sprawnie przeniesione na polski grunt. Pamięć instytucjonalna została zbudowana w kilku agencjach i spółkach, które działają w obszarze innowacji takich jak ARP czy PFR.

Czas na smart city

Jedną z barier organizacyjnych zdiagnozowanych w raporcie IoT to „Koordynacja wielu projektów realizowanych symultanicznie w przestrzeni miejskiej. Zarządzanie wieloma interesariuszami, zaangażowanymi stronami, zarządzanie zmianą etc. „

Zaległości wynikające z pozostawienia kwestii smart city na poziomie krajowym w ostatnich latach mogą być szybko naprawione przez m.in. transfer wiedzy z krajów, które intensywnie eksperymentowały i inwestowały w ten obszar. Wiedza instytucjonalna z sieci miast m.in. zachodnio europejskich, skandynawskich i azjatyckich jest obecnie łatwo dostępna i chcą one się nią chętnie dzielić. Trzeba tylko po to sięgnąć.
Są narzędzia i mechanizmy, które to ułatwiają.

Czy potrzebujemy nowych instytucji dla smart city?

Od 2016 roku przedstawiliśmy w gronie interesariuszy rekomendacje dotyczące utworzenia takiej instytucji, kierując je do rąk premiera i właściwych ministerstw, przy jednoczesnym zapewnieniu zbieżności z priorytetowymi dla rządu strategiami SOR i rozwoju przemysłu 4.0. Zaproponowaliśmy m.in. integrację kompetencyjną jednostek odpowiedzialnych za promocję przemysłu przyszłości z działalnością badawczą i tworzeniem rozwiązań dla IoT i smart city.

W wielu krajach i miastach, które uchodzą za przodujące we wdrażaniu polityk smart city, powstają miejsca otwarte na demonstrowanie nowych innowacji i eksperymenty z nowymi rozwiązaniami. Fizyczna przestrzeń jest jednym z kluczowych komponentów w pączkowaniu innowacji. https://www.smartcitiesdive.com/news/creating-an-environment-of-co-innovation-is-the-key-to-smart-cities/528493/

Jako przykład można wymienić przede wszystkim UK Catapult przemianowany po wieloletnich doświadczeniach na Catapult Connected Places. „Połączona katapulta” będzie koncentrować się na pracy ponad granicami, biurokracją, sektorem publicznym i prywatnym, na kompleksowym, systemowym podejściu, aby osiągać cele. Podobnie jak wcześniejsze organizacje, nowy Catapult będzie angażować: sieci akademickie, różnorodne ekosystemy MŚP, działy biznesowe i rządowe, starając się wspierać nowe rynki, zwiększać popyt na innowacje oraz zwiększać podaż sprawdzonych produktów i usług w transporcie, miastach, miasteczkach i na wsi.

Najbliższe dobre przykłady znajdziemy też w Helsinkach w postaci Forum Virium. W Dubaju jest to kilka instytucji takich jak Fundacja Przyszłości, Muzem Przyszłości, Dubai Smart City Office i Smart City Establishment.

Smart Dubaj – Najszczęśliwsze miasto na świecie?

Rozwiązaniem problemu braku koordynacji działań związanych ze wdrażaniem innowacji w sektorze publicznym i w miastach jest tworzenie osobnych agencji rządowych i nowych spółek w miastach zajmujących się koordynacją cyfrowym społeczeństwem i m.in. smart city.

V4 Rocket

Podobny projekt wykluwał się w głowach i materializował się od ponad roku w gronie liderów smart city Grupy Wyszehradzkiej. Biorąc pod uwagę rozmiar rynku, konieczność standaryzacji usług miejskich, skalowalność innowacji i dostępność środków, przyszedł czas na Wyszehradzką sieć wymiany innowacji smart city w usługach publicznych.

Co miałby robić V4 Rocket?

  • Zbierać wszystkie znane, planowane lub realizowane inteligentne projekty (demonstratorzy inteligentnych usług) i opisywać je w ujednoliconej strukturze;
  • Zapewniać wskazówki zainteresowanym stronom (gminy, regiony, ministerstwa, innowacyjne firmy) spośród wszystkich państw V4 na temat tego „dlaczego, jak i co kupić”, aby osiągnąć prawdziwe inteligentne miasto; w ramach V4 historia, społeczeństwo i kultura są bardzo podobne i nic nie stoi na przeszkodzie w mądrym duplikowaniu rozwiązań;
  • Zapewnić jeden punkt udostępniania doświadczeń i wiedzy we wszystkich językach w celu wsparcia cyfrowego planowania i inwestycji we wszystkich krajach i zapewniać edukację inwestorom publicznym;
  • Stworzyć jednolity rynek z innowacjami w przestrzeni V4 opartej na sieci demonstratorów inteligentnego miasta, ułatwiając innowacyjnym firmom znalezienie otwartych na współpracę gmin.Po Living Labach przyszedł też czas na Policy Laby skupione na innowacjach w obszarze legislacyjnym. Szukamy partnerów do takiego projektu. Innym rozwiązaniem są też „zwyczajne” coworkingi, których dobre przykłady znajdziemy np. w Czechach. Mogą one przerodzić się w ważne, jeśli nie kluczowe miejsce transformacji z punktu widzenia absorpcji innowacji.

Po Living Labach przyszedł też czas na Policy Laby skupione na innowacjach w obszarze legislacyjnym. Szukamy partnerów do takiego projektu. Innym rozwiązaniem są też „zwyczajne” coworkingi, których dobre przykłady znajdziemy np. w Czechach. Mogą one przerodzić się w ważne jak nie kluczowe miejsce z punktu widzenia absorpcji innowacji.

Co można jeszcze zrobić, by przyśpieszyć rozwój polskiego smart city?

Kontynuacją pracy grupy zebranej w celu opracowania raportu i rekomendacji dla IoT i smart city jest wyodrębnienie się dedykowanej grupy ds. smart city. W jej ramach zostały zebrane koncepcje konkretnych projektów, które mogą zostać zarekomendowane do wsparcia rządowego. Smart Cities Polska od 3 lat postuluje, oprócz tworzenia instytucji zarządzającej meta-systemowym wdrożeniem smart city (do czego przychyliła się także wspomniana grupa robocza), podjęcie również kilku innych działań:

Propozycje 

Stworzenie polskiego benchmarku bazującego np. na CITYkeys do ustalania KPI w strategii smart city. Stałe ewoluowanie wskaźników najbardziej interesujących mieszkańca, takich jak: łatwość korzystania z usług miejskich, oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy itd. Należy komunikować je w sposób przejrzysty i obrazowy. Miasta powinny ujednolicać wskaźniki bazujące na europejskich standardach lub ISO 37120.
Dzięki temu mogłyby odwoływać się w politykach lokalnych do strategii krajowej smart city zdefiniowanej według tych wskaźników. Wiedza zbiorowa pomogłaby programować rozwój zgodnie z najpilniejszymi potrzebami oraz agregować ich rozwiązana w dedykowane programy celujące w poszczególne obszary. Promocja i eksponowanie wskaźników związanych bezpośrednio z zadowoleniem mieszkańców może wpłynąć na ich zaangażowanie w dążenie do realizacji wizji smart city.

Standard cyfrowej tożsamości mieszkańca smart city. Bazując na eksperymencie w mieście Zug w Szwajcarii można, rozpoczynając od jednego miasta lub dzielnicy, przeprowadzić pilotażowy projekt wdrożenia autoryzacji mieszkańca do usług miejskich za pomocą Blockchain oraz płacenia podatków za pomocą kryptowalut. Inne rozwiązania dla mieszkańców mogą być zintegrowane z cyfrową tożsamością, np. w takich obszarach życia jak: zdrowie, edukacja, rynek pracy, sharing economy, finanse. Ułatwi to także tworzenie nowych usług.

Demonstrator rozwiązań smart city w formie wystawy, labu i miejsca konferencyjnego. Miejsce będące inkubatorem idei i innowacyjnym ośrodkiem dla wynalazców i przedsiębiorców. Prowadzone tam są kursy, warsztaty oraz publiczne wystąpienia. Zachęca się do testowania oraz reklamowania w nim nowych, prototypowych wynalazków pochodzących zarówno od startupów, jak i technologicznych gigantów.

Dział rozwoju innowacyjnych modeli biznesowych. Dotychczasowe modele działania miast, a zwłaszcza podejście do inwestycji publicznych i zarządzania kadrami, nie są dostosowane do realizacji projektów smart city. Należy poddać analizie istniejące modele biznesowe funkcjonowania i budowy światowych smart city na poszczególnych etapach, a następnie przygotować i przedstawić rekomendacje i szkolenia dla samorządów i uczestników polskiego rynku.

Digital Twins / Cyfrowe bliźniaki. Wybrać standard przechowywania danych wizualnych o miastach oraz uzupełnić bazę o wszystkie obiekty 3D, mapy polskich miast w technologii umożliwiającej prezentowanie wskaźników z platform IoT na temat aktualnej sytuacji miasta w czasie rzeczywistym. Baza danych powinna korzystać z otwartych standardów. Cyfrowe bliźniaki służą do edukacji, planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem miasta.

Reprezentacja Polski w wydarzeniach i targach smart city. Co kilka tygodni mają miejsce wydarzenia służące wymianie wiedzy gospodarzy miast, demonstracji firm i tworzeniu wizji przyszłości globalnego smart city. Polska powinna uczestniczyć przynajmniej w kilku takich spotkaniach rocznie, rotacyjnie, wspierając poszczególne samorządy, jednostki badawczo-rozwojowe, biznes i startupy w pobycie na takich wydarzeniach.
Wspólne ujednolicone stoisko targowe prezentujące polskie smart cities i unikalne rozwiązania technologiczne wpłynie na wizerunek Polski jako kraju innowacyjnego, polskich miast jako rozwijających się, dzielących się wiedzą i współpracujących ze światem.

Misje polskich smart cities. Reprezentacja polskich miast, startupów, ekspertów i biznesu powinna odwiedzać nawet 10 miast rocznie w celu budowy sieci kontaktów i transferu wiedzy. Wyjazdy mogą być wspierane np. przez PAIH.

Platforma edukacyjna smart city. W celu edukacji społeczeństwa w angażujący sposób można połączyć miejskie smart ID z punktami premiującymi np. za segregację śmieci, zgłaszanie pomysłów w konkursach obywatelskich, odpowiadanie na wysyłane sondy miejskie, budowanie danych o miastach na modelach 3D (digital twin). Tworząc gry i konkursy, można angażować społeczność nauczycielską i szkolną na etapie kształtowania się postaw obywatelskich i umiejętności.

Liczy się czas

Wszystkie te działania znajdą wcześniej czy później, w tej czy podobnej formie swoją realizację w ramach jednej, czy drugiej instytucji. Nastąpi to jednak wtedy, kiedy w strukturach rządowych zaistnieje wola polityczna, by nadać zagadnieniu smart city właściwy priorytet.

Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.
Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.
shares