Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Zielone Inteligentne Miasta

Jak możemy zarządzać obecnym procesem ekspansji miejskiej w obliczu efektów zmian klimatu, a jednocześnie uczynić ten proces bardziej ekologicznym?

Ciągle słyszymy o tym, że świat staje się coraz bardziej zanieczyszczony każdego dnia. Oceany, rzeki,gleba i powietrze, którym oddychamy, ulegają skażeniu w oszałamiającym tempie. Im bardziej zanieczyszczamy te zasoby naturalne, tym bardziej sytuacja staje się niebezpieczna dla naszego dobrobytu i zdrowia.Niestety ten stan rozkładu nie ogranicza się tylko do konkretnego miasta i kraju. Jesteśmy na szczycie globalnego kryzysu, który wkrótce sprawi, że nasze miasta nie będą nadawały się do bezpiecznego zamieszkania.Musimy wszyscy szybko podjąć skuteczne działania i to zarówno na poziomie administracyjnym jak i społecznym.Każdy z nas może pomóc a wyposażeni w nowe technologie być może uda się nam żyć w Zielonych Inteligentnych Miastach.

Moja DEFINICJA określa Zielone Inteligentne Miasta jako takie miasta,które wykorzystują nowe technologie do podniesienia jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta w sposób zapewniający odnowę lub/i utrzymanie środowiska naturalnego i jego zasobów dla przyszłych pokoleń !!!!!

Zielone inteligentne miasta to miasta ekologiczne w których władze miasta,mieszkańcy,organizacje pozarządowe i biznes łączą siły aby jak najlepiej wykorzystać nowe technologie do redukcji negatywnych oddziaływań na środowisko i rozwoju działań proekologicznych.Wszystkie strony obowiązuje współdziałanie i współpraca,wspieranie start-upów i firm z dziedziny zrównoważonego rozwoju,partycypacji społecznej w inicjatywach ekologicznych i szeroko zakrojonych działań i finansowania ze strony miasta.

Termin Zielone inteligentne miasta nie odnosi się tylko do zasobów zieleni na danym obszarze-chciaż ma to niebagatelne znaczenie jako baza do wszelkich działań- lecz także do całej filozofii działania miasta jako zgodnego z naturą i chroniącego ją przed degradacją.

Także rozwój ekonomiczny w takim mieście jest podporządkowany tej filozofii i opiera się na wyborze takich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,które redukują emisję CO2,wykorzystują energię odnawialną i recykling ,ochronę zasobów wodnych i innych dóbr naturalnych.

Europejskie miasta podejmują szereg ciekawych inicjatyw.Barcelona rewitalizuje skwery i place w kierunku terenów zielonych a ich wybetonowane powierzchnie zamienia się na specjalne nawierzchnie przepuszczające wodę,która trafia do zbiorników retencyjnych.Wiedeń udostępnił mieszkańcom specjalne,korzystne cenowo gotowe skrzynki-moduły z roślinami pnącymi służące do tworzenia zielonych fasad budynków.Obliczono,że temperatura w budynku pokrytym zieloną fasadą może spaść w upalny dzień nawet o 10 stopni,co przekłada się na oszczędności w zużyciu energii przez systemy klimatyzacji.Dodatkowo takie fasady poprawiają jakość powietrza.

Poniższy schemat zawiera podstawowe obszary uwzględniane w koncepcji Zielonych Inteligentnych miast;

No alt text provided for this imageSchemat ten wyraźnie pokazuje, że poszczególne obszary działań proekologicznych są ze sobą ściśle powiązane i decyzje w każdym z nich mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie pozostałych. Warto aby samorządy brały to pod uwagę opracowując strategię zrównoważonego rozwoju miasta.
DEBATA ZIELONE INTELIGENTNE MIASTA – INICJATYWY IMPLEMENTACJI TECHNOLOGII  odbyła się podczas SMART CITY FORUM, 18 września 2019 w Warszawie i miałam przyjemność być jej moderatorem.

Tematyka debaty obejmowała hasła;

·         środowisko i przestrzeń miejska – kontrola zanieczyszczeń, gospodarka odpadami

·         nacisk na strategie wspierające środowisko naturalne inteligentnych miast i rola nowych technologii chroniących środowisko

·         monitoring zanieczyszczeń – monitorowanie środowiska w czasie rzeczywistym i jakość czujników.

·         zarządzanie zasobami wody (odzyskiwanie wody deszczowej, zdalne systemy odczytu wody, zintegrowane systemy sterowania podlewaniem w przestrzeni publicznej)

·         technologie wspierające gospodarkę odpadami (inteligentne kosze etc.)

·         racjonalne wykorzystanie odpadów w kontekście elektrociepłowni i elektrowni zasilanych odpadami wysokokalorycznymi

Panelistami byli;

– Wojciech Bakun, Prezydent Miasta Przemyśla

– Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej

– Artur Pielech, Prezes Zarządu, FBSerwis SA

– Tomasz Pomorski, Prezesa Zarządu, OmniChip z Grupy Atende

– Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Oto wybrane wątki i wypowiedzi w debacie;

PRZEMYŚL

Środowisko i monitoring zanieczyszczeń musi być dla samorządu priorytetem w obecnych czasach a dążenie do gospodarki w obiegu zamkniętym planem na przyszłość.

Zanieczyszczenie powietrza w Przemyślu to przede wszystkim efekt korzystania ze złej jakości paliw, użytkowania starych kotłów węglowych czy palenia śmieciami. Monitorowaniem skażenia zajmuje się nowoczesna stacja pomiaru jakości powietrza ,chociaż pokazywanie w miejscu ogólnodostępnym wyników, rodzi konieczność podejmowania działania zarówno przez samorząd .Przykładem jest chociażby projekt pod nazwą „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” a także działania indywidualnych użytkowników. To także rozwijanie świadomości obywateli by poprawiać jakość powietrza przez wykorzystywanie nieszkodliwych źródeł energii.

POZNAŃ

Kliny zieleni w Poznaniu – założenie urbanistyczne opracowane przez architekta urbanistę Władysława Czarneckiego w latach 1930–1934. Jest to jedyne założenie tego typu w Europie. Pierwotny plan zakładał utworzenie kilku klinów, w tym czterech głównych, które miały łączyć parki miejskie z podmiejskimi lasami. Projektując kliny, Czarnecki wyznaczył wzdłuż nich szlaki piesze, rowerowe i konne .Cały układ powstał na przestrzeni wielu lat. Tworząc założenie wykorzystano naturalne doliny rzeczne. Głównym celem istnienia systemu klinów jest ochrona wód i przewietrzanie miasta i to rozwiązanie urbanistyczne spełnia swoją rolę do dziś i jego utrzymanie jako korytarzy powietrznych miasta jest priorytetowe dla samorządu.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił w 2018 program priorytetowy Czyste Powietrze. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych czyli wymiana kotłów, docieplenie i wymiana okien, dopłaty do paneli słonecznych.

By zatrzymać wody deszczowe na terenie miasta budowane są zbiorniki retencyjne. Czysty i ekologiczny transport, spalarnie odpadów, monitorowanie jakości powietrza przez straż miejską i wysokiej jakości czujniki a także podłączenie szkół do takich czujników to tylko część akcji samorządu w drodze do czystego powietrza.

FBSERWIS SA

Zrównoważone gospodarowanie odpadami oraz odbiór i utylizacja odpadów to dla miast coraz większe wyzwanie w związku z coraz wyższymi cenami za utylizację oraz coraz większą ilością odpadów. W Polsce zostały w tym roku wprowadzone nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wzrost cen w niektórych gminach jest nawet kilkukrotny, a prognozy wskazują na to, że w przyszłości będzie jeszcze drożej. Odbiór i zagospodarowanie odpadów podzielonych na frakcje, a także tych zmieszanych, wysokokalorycznych jest dużym wyzwaniem ekonomicznym dla firm odbierających odpady, które nie mają odpowiedniej ilości nowoczesnych spalarni. W efekcie część wysegregowanych odpadów ulega ponownemu zmieszaniu a czasami wręcz opłaca się eksport odpadów za granicę. Gdyby były nowoczesne spalarnie takie odpady mogłyby stanowić cenny wkład energetyczny i podnosić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

OMNICHIP Z GRUPY ATENDE

Czujniki powietrza to obecnie niezbędny element inteligentnego miasta. Stacja Akadi wyposażona jest w czujnik pyłów PM 1.0, PM 2.5 i PM 10 a ponadto może badać stężenia innych pierwiastków jak siarka czy ozon. Pozwala więc na monitorowanie wszystkich niebezpiecznych dla zdrowia rodzajów pyłów zawieszonych w każdych warunkach atmosferycznych. Dzięki innowacyjnemu laserowemu czujnikowi stężenia pyłów zawieszonych stacja oferuje bardzo dokładne, wiarygodne i stabilne pomiary jakości powietrza przekazywane dowolną drogą jak GSM czy WiFi. Ten system czujników jakości powietrza zaprojektowany został we współpracy z inżynierami i naukowcami z Politechniki Warszawskiej.

PODKOWA LEŚNA

Wdrożono system zdalnego odczytu wodomierzy Orange Smart Water, który umożliwia zdalny odczyt liczników w czasie rzeczywistym. U odbiorców zainstalowano specjalne, nowoczesne wodomierze wyposażone w nakładkę pozwalającą na precyzyjny odczyt parametrów pracy wodomierza oraz rejestrowanie wszelkich zdarzeń, a także wysyłanie tych informacji do centralnego serwera w celu ich analizy.

Od dłuższego czasu w Podkowie Leśnej prowadzi się działania zmierzające do pełnej inwentaryzacji i opomiarowania wszystkich ujęć przydomowych oraz systemów nawadniania. Od kilku lat w Podkowie Leśnej wszystkie budowane drogi są wyposażone w systemowe niecki hydrauliczne z drenażem oraz skrzynkami retencyjnymi zamieszczonymi pod jedniami i w pasach drogowych. Celem jest to, aby w miarę możliwości zatrzymać wody opadowe na terenie miasta. Celem jest także niezależność i efektywność energetyczna, nastąpiła wymiana oświetlenia ulicznego na LED i planowany jest klaster energetyczny z dodatkowymi źródłami energii, jak chociażby ze spalania odpadów.

Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.
Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.
shares